O pravu na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire Hrvatski zavod za zapošljavanje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom (članak 5. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Informacija predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe. A nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama) .
 

Informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga njegova rada: posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, aktivnog djelovanja na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja.